اردبیل و مشکین شهر : رضا سرو قامت

اسکو : اکبر درخشی

آذرشهر ، ایلخچی ، گوگان و عجبشیر : سید محسن موسوی

بستان آباد ، ورزقان و هریس : عظیم شکری

بناب (پایه های ۲ و ۳) : محمد تقی ساعدی بهروز

بناب (پایه های ۴ و به بالا) : میثم محمد باقری

تبریز (پایه های ۲،۳،۴) : علی زینی

تبریز(پایه های ۵ و به بالا) : محمود لسانی

چهار برج : سعید صحرایی

میاندوآب ، بکتاش و کشاورز : احسان مقامی

زنجان و میانه : حسن مهدی

شبستر و مرند : سید تقی طباطبایی

مراغه ، هشترود و چاراویماق : یعقوب غفاری

ملکان و لیلان : احسان علوی

نقده ، خوی و سلماس : حجت محمد زاده

ارومیه : حسن مهدی خانی

اخوت ۱ : علی بهرامی

اخوت ۲ : داود عبدی