قدام خودجوش جمعی از جوانان طلبه، هیئتی‌ و بسیجی شهرستان بناب در جهت مقابله با شیوع کروناویروس

▫️تمامی خودپردازها، مکانهای پر ازدحام به همت این جوانان هر شب ضدعفونی و گندزدایی می شود