در مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) کدام شهر تحصیل نموده اید؟

 حضرت ولیعصر (عج) تبریز حضرت ولیعصر (عج) تهران حضرت ولیعصر (عج) بناب

یک - مشخصات فردی

وضعیت ایثارگریمحل الصاق عکس

دو - تحصیلات

حوزوی
الف - عمومی
حوزوی
ب- تخصصی


غیرحوزوی
سوابق فعالیت ها

الف - تدریس

 حوزی  غیرحوزی
 حوزی  غیرحوزی
 حوزی  غیرحوزی
 حوزی  غیرحوزی

ب- پژوهش

 کتاب مقاله سایر  چاپ نشده
 کتاب مقاله سایر  چاپ نشده
 کتاب مقاله سایر  چاپ نشده
 کتاب مقاله سایر  چاپ نشده

ج- تبلیغی ، فرهنگی و تربیتی

د- فعالیت هایی اجرایی، سیاسی و ...

ه- سایر فعالیت ها و توانمندی ها ( حفظ و قرائت قرآن ، هنری و رسانه ، زبان خارجی ، رایانه ، دوره های آموزشی کوتاه مدت و... )

و-علاقمندبه همکاری

آمادگی هجرت به شهرستان را

اجازات، افتخارات و امتیازات (هرنوع اجازه،امتیازعلمی و...)

یک سه
دو چهار

وضعیت شغلی

وضعیت شغلی فعلی نشانی محل کار و تلفن

سوابق ارتباط و همکاری با شهرستان

یک سه
دو چهار

نقطه نظرات و پیشنهادات